top of page

Houvast bij verandering

Het team van Coachingshuis Staij begeleidt en motiveert werknemers door de hele organisatie in hun persoonlijke groei.

Uit ervaring en onderzoek weten we hoe belangrijk het is om de ontwikkeling van professionals constant te blijven stimuleren. De successen die we hierbij zien, maken ons enthousiaste coaches om mee aan de slag te gaan. 

Coachingshuis Staij

Onze pijlers
Het Coachingshuis Staij werkt vanuit drie pijlers: 

 • Pedagogiek en didactiek.

 • Systeemleren, kennis van de lerende organisatie.

 • Systeemdynamiek en systemisch waarnemen.


We zien daarbinnen persoonlijk meesterschap als de kern van drie onlosmakelijke domeinen. 

 • Ambacht: beheers ik mijn vak?

 • Relatie met de ander: maak ik contact en communiceer ik goed?

 • Relatie met mezelf: ken ik mezelf en kan ik
  mezelf ook professioneel sturen? 

 

De context
Professionals leren vooral binnen de context van hun werk. Dit is de plek waar theorie en praktijk samenkomen. Samen creëren, uitvoeren en coachend feedback geven zijn sleutels die leiden tot écht goede resultaten en werken op langere termijn.

 

Zelfsturing
We zijn er als coaches vooral op gericht om te ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfsturing. Zelfsturing is basis om jezelf in je werk te kunnen laten groeien. Een belangrijke basis om persoonlijk meesterschap te optimaliseren.

 

Duurzaam
In onze aanpak werken we eraan dat ‘het geleerde’ een stevige plek krijg in de organisatie: in de betreffende klas, in de bouw of in de school. Daar waar het kan, verbinden we het leren van de individu met het leren en ontwikkelen van anderen in de eigen school. Hiermee versterkt de coaching niet alleen het individu, maar ook het grotere geheel.

 

Onze aanpak
Onze coaching is een vorm van directe begeleiding. We starten met de reflectie op het eigen professionele handelen. Hierbij kijken we vooral ook naar ‘wat er al is’. We bekrachtigen wat al lukt. De kwaliteiten, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen zijn de basis waarop we verder bouwen.
Vervolgens wordt de reflectie breder getrokken en kijken we gezamenlijk naar de plek binnen de school. Hoe wordt er binnen de school geleerd? Wat zijn op dit moment de ontwikkelingen binnen de school? Hoe kunnen we vervolgens de verbinding leggen met het individuele coachingstraject?

 

De succesfactoren:

 • eigenaarschap op het eigen leren

 • de meetlat: waar sta ik nu en waar wil ik heen?

De school als systeem 
Naast de ondersteuning van leerkrachten door coaching, richten we ons ook op de andere functies binnen de school en daarin is ons motto:  
 

“Hoe meer het systeem als geheel versterkt wordt, hoe meer de mogelijkheid ontstaat om individuele vraagstukken zelf op te lossen."
 
Zo zien wij coaching als het begeleiden van het leervermogen van individuele leerkrachten, teams en organisaties. 
Door goed te weten wat jouw rol en plek is in het geheel, heb je vaak de belangrijkste sleutel tot groei al in handen. Wanneer jij de regie hebt over je eigen leerproces, bepaal je ook je eigen ontwikkeling. 

werkomgeving < > persoon< > functie

Voor meer inzicht in de denkbeelden achter onze werkwijze download het artikel Didactiek van de liefde.


Spin in het web
Door onze ruime ervaring in coaching, zijn we niet alleen uitvoeren. We delen deze kennis actief binnen de organisatie en kunnen een bijdrage leveren aan het vinden van antwoorden op vragen als: 

 • Wat is de betekenis van coaching in een professionele organisatie? 

 • Hoe kan coaching zo efficiënt mogelijk worden ingezet?

 • Hoe zorgen we ervoor dat een bredere groep binnen onze organisatie zich bekwaamt in het coachen? 


Wij zijn actief op alle niveaus en rondom alle functies die binnen Staij. Als ‘Spin in het web’ kennen we de organisatie goed. Met alle plezier brengen we scholen en collega’s met elkaar in verbinding om samen verder te ontwikkelen. 

Reflectie op en inzicht in leren en ontwikkelen

Staij_Coachingshuis_model overkoepelend.png

Meer weten? Neem contact op met een van ons:

Willem Plomp

06-46121645  

w.plomp@coachingshuisstaij.nl 

Jeantine Geleijnse

06-21155638  

 j.geleijnse@coachingshuisstaij.nl

Cees Reuvecamp

06-26454368  

c.reuvecamp@coachingshuisstaij.nl

Ben je benieuwd naar onze achtergrond? Bekijk hier onze profielen.

We zijn gevestigd in de zijvleugel van OBS de Dapper.
Pieter Nieuwlandstraat 3, 1093XG Amsterdam (ingang 50 meter rechts van de hoofdingang).

Het Coachingshuis Staij hanteert in het kader van de
Europese privacywet het privacyregelement van Staij.

Coachingshuis contact

"

Ik ben heel blij dat jullie er zijn. Wat jullie doen steunt mijn mensen en sluit heel goed aan op mijn stijl van leiderschap.

- Schooldirecteur

Ons aanbod

Gericht op individuele ontwikkeling 

Pedagogisch-didactische coaching

Ambacht + Relatie met de ander + Relatie met jezelf

Onze aanpak is gericht op het versterken van het pedagogisch en didactisch handelen. 

Voor leerkrachten, onderwijsassistenten, leerkrachtondersteuners en pedagogisch medewerkers.

Situationeel - Persoonlijk - Professioneel - Resultaatgericht - Resultaatverplicht
 

Supervisie

Werkomgeving + Persoon + Functie

Onze aanpak is gericht op je eigen rol in je werk. ‘Wie ben ik in deze functie?’ ‘Wat zijn de patronen die me versterken of hinderen in mijn werk?’ 

Voor onderwijzend, ondersteunend en leidinggevend personeel van de bestuursorganisatie.

Patronen - Intrapersoonlijk - Professioneel - Inzichtgericht

Coachingshuis aanbod

Coaching op leiderschap of innemen van (nieuwe) plek in de organisatie

Ik ben er + Ik kan het + Ik doe het

Onze aanpak is gericht op het versterken van persoonlijk leiderschap in relatie tot dat wat een systeem nodig heeft aan leiderschap. 

Voor directie, teamleiders, IB-ers, interne coaches, coördinatoren.

Situationeel - Systemisch - Specifiek - Inzichtgericht

Coach de coach

Bewust worden + Bewust zijn + Bewust doen

Onze aanpak is gericht op het
versterken van de rol als coach. 

Voor interne coaches in de school/bestuursorganisatie.

Situationeel – Systemisch – Specifiek - Inzichtgericht - Vaardigheidsgericht

Systemische leerlingbespreking

Bewust worden + Bewust zijn + Bewust doen

Onze aanpak is gericht op het in beweging krijgen van dat wat vast lijkt te zitten. 

Voor IB-ers, leerkrachten, onderwijsassistenten, leerkrachtondersteuners en pedagogisch medewerkers.

Feitelijke werkelijkheid – Systeemdenken – Systemisch
waarnemen - Inzichtgericht - Oplossingsgericht

Ons aanbod

Gericht op de ontwikkeling van de organisatie 

Systemische diagnose

Feitelijke werkelijkheid + Systemische wetmatigheden + Systemisch waarnemen

Onze aanpak is gericht op het ontrafelen en de feitelijke werkelijkheid onder ogen zien.

Voor directie, teamleiders, IB-ers,
interne coaches, coördinatoren.

Situationeel - Systemisch - Specifiek -
Inzichtgericht - Ontwerpgericht

Procesbegeleiding bij ontwikkel
of verandertrajecten

Ontmoeten + Onderzoeken + Ontwerpen

Onze aanpak is gericht op duurzaam ontwerp door kennis van de lerende organisatie, kennis van systeemdynamiek en systemische wetmatigheden te verbinden aan de specifieke context waarin het proces plaatsvindt. Deze elementen in het ontwerp een heldere plek te geven en daar in de uitvoering voortdurend aan te toetsen. 

Voor de toekomst, samenwerkingsverbanden, ontwikkelteams, directie, teamleiders, IB-ers, interne coaches, leerteamleiders, coördinatoren.

Voor de toekomst, samenwerkingsverbanden, ontwikkelteams, directie, teamleiders, IB-ers, interne coaches, leerteamleiders, coördinatoren.

Staij_personen_RGB_multicolor reeks 2.png

Zullen we even met je meekijken?

Verhelderen + Verrijken + Verbinden

Onze aanpak is gericht op het sparren over (school)ontwikkeling, je idee toetsen, op ideeën komen. In verbinding gebracht kunnen worden met anderen die hetzelfde ontwikkelen. Het coachingshuis als netwerk-spin.

Voor schoolleiders, opleiders, teamleiders en IB-ers.

Inspireren - Uitdagen - Ondersteunen - Ontwerpgericht - Opbrengstgericht

bottom of page