top of page

Ons beleid

Het beste onderwijs voor elke school

Voor elke leerling een plek die past

Fijne banen met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling

Bij ons wordt elke euro zichtbaar gemaakt

Gebouwen om samen te leren en elkaar te ontmoeten

Grondig op zoek naar oplossingen

Ons kwaliteitsbeleid

Het beste onderwijs voor elke school

De kwaliteit van een school wordt bepaald door de maatschappelijke context, de kwaliteit van de directie en de organisatie erachter en het succes van ouderparticipatie. Maar het belangrijkste onderdeel is de kwaliteit van de leerkrachten. Daarom is ons vizier vooral op hen gericht. 

Alle scholen van Staij vallen onder het basistoezicht van de Onderwijsinspectie. Dat betekent dat ze allemaal voldoen aan de wettelijke standaarden op het gebied van pedagogiek, didactiek, klassenmanagement en leerlingenzorg. Tegelijkertijd zien onze scholen altijd punten om zich verder op te ontwikkelen. Deze worden in school- en jaarplannen vastgelegd en opgevolgd. 


Inzicht in wat we doen, wanneer en waarom 
Het bereiken van excellente onderwijskwaliteit en een goede inrichting van het onderwijssysteem moeten geen toevalstreffers zijn. Onze scholen en het bestuur hebben daar zelf invloed op. Dit houdt in dat we aan anderen kunnen uitleggen wat we wanneer gedaan hebben en waarom. Alle scholen werken actief aan het in kaart brengen van hun kwaliteiten, ze zeker te stellen en te verbeteren. 

Zelfevaluatie door het hele schoolteam

Kwaliteitszorg vraagt om een systematische aanpak. Jaarlijks voeren de scholen een zelfevaluatie uit op basis van een kwaliteitsmonitor. Hierin worden de belangrijkste kwaliteitsaspecten beschreven waarop de school zich wil ontwikkelen en moet verantwoorden.

Deze zelfevaluatie is een zaak van het hele team. De school is erbij gebaat als iedereen een goed beeld heeft van de kwaliteitsdoelen. Staij werkt samen met andere besturen aan het opleiden en inzetten van collega’s in het begeleiden van deze zelfevaluaties. Ze zijn het uitgangspunt voor het jaarplan van de school en voor het jaarlijkse kwaliteitsbezoek van de bestuurder. 

Jaarlijks kwaliteitsbezoek op elke school 
Ieder jaar wordt gekeken of het zelfbeeld van de school klopt met het beeld dat leerlingen, ouders, teamleden en directie hebben. De bestuurder van Staij voert het kwaliteitsbezoek uit samen met de kwaliteitsmedewerker van het stafbureau, de medewerker Passend Onderwijs en een collega-directeur. Deze werkwijze geeft verschillende relevante perspectieven en het geeft de directeuren inzichten over elkaars aanpak. De resultaten van de kwaliteitsbezoeken zijn de basis voor de werkagenda van het stafbureau. 

Dit systeem van kwaliteitszorg ontwikkelen we telkens verder door. We zien voor de komende periode kansen in het nog beter benutten van de expertise van onze collega’s. Ook willen we de schoolbezoeken en de voorbereiding ervan zo vormgeven dat schoolteams veel zeggenschap hebben in het vaststellen van de bereikte kwaliteit.

Ons kwaliteitsbeleid

We doen er alles aan om het lerarentekort aan te pakken.

Kwaliteitsonderzoek Onderwijsinspectie 
In de maanden voor de zomervakantie van 2019, deed de Onderwijsinspectie onderzoek naar het bestuur en de scholen van Staij.


Er werd gekeken naar de kwaliteit van onze scholen, en naar de mate waarin het bestuur zicht heeft op die kwaliteit, daar duidelijk over communiceert, en consequenties trekt uit dat wat het bestuur weet. Beide vragen werden positief beantwoord. Het belangrijkste is natuurlijk de kwaliteit van de scholen, want daar draait het uiteindelijk om.


Maar liefst zes van onze scholen kregen de kwalificatie Goed, waarvan een zelfs Excellent. Dit is geen alledaagse kwalificatie, dus zijn de scholen er met recht trots op. Het gaat om De Bataviaschool, MKC De Amstel, Montessorischool Steigereiland, OBS Aldoende, de 4e Montessorischool Pinksterbloem en Laterna Magica. Deze scholen geven uitstekend les, hebben een mooi en breed aanbod, hebben goed zicht op de kwaliteit, en hebben een schoolcultuur die ondersteunend is aan het versterken van onderwijskwaliteit.

Ook op de andere onderzochte scholen heeft de inspectie mooie praktijken aangetroffen, zoals op SBO het Spectrum en op Montessorischool Steigereiland.

Het bestuursbeleid van de stichting is ook positief beoordeeld. Een voorbeeld hiervan is het vele werk dat Staij maakt van het opleiden van nieuwe leerkrachten. Zo investeren we  veel in goede begeleiding van studenten, een nauwe samenwerking met de HvA en de professionalisering van mentoren. Niet alleen voor de vaste leerkrachten, maar we investeren ook veel in zij-instromers. Op die manier nemen we onze verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk bij te kunnen dragen aan het aanpakken van het lerarentekort. Daarbij hebben we goed zicht op de kwaliteit van scholen, en sturen we bij als dat nodig is. De vrijheid van scholen om een goede opvatting van onderwijskwaliteit te ontwikkelen en daar aan te werken staat voorop. Dat blijkt ook uit de grote diversiteit van de scholen van Staij. Het Inspectierapport is hier te lezen.
 

Portretten 02-2024-03.png

Meer informatie over het

kwaliteitsbeleid van Staij?

Neem contact op met

Sofie Rijnberg

srijnberg@staij.nl

Ons beleid voor passend onderwijs

Voor elke leerling een plek die past

Alle leerlingen moeten een plek kunnen krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit heet passend onderwijs.
 

Met passend onderwijs wil de overheid bereiken dat:

 • de mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen

 • een kind naar een reguliere school gaat als dat kan

 • een kind naar het specialistisch onderwijs gaat als intensieve ondersteuning nodig is

 • ondersteuning op maat wordt geregeld in overleg met ouders

 • kinderen niet langdurig thuis komen te zitten

 

Passend onderwijs is bij Staij niet zomaar een ‘verplichting van bovenaf’. Wij geloven dat talent voor iedereen bereikbaar moet zijn. Daarom doen wij er alles aan om dit voor elkaar te krijgen bij elk kind dat bij ons wordt aangemeld. We leggen hieronder uit hoe we dat precies doen.  

Samen kunnen we meer 

Staij is onderdeel van het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Amsterdam Diemen (SWV). Samen met de ruim 40 schoolbesturen en ruim 240 scholen in Amsterdam en Diemen zorgen we dat iedere leerling een passende plek op school heeft. Lees meer over het werk van het SWV.  Brochure 'Passende ondersteuning voor alle leerlingen: zo doen we dat in Amsterdam en Diemen'. 

De zorgplicht

Schoolbesturen hebben zorgplicht. Dat betekent dat schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor het bieden van een passende onderwijsplek. Deze plicht helpt mee om het doel voor het passend onderwijs te bereiken. Lees hier meer informatie over de zorgplicht. Lees meer over de invulling van de zorgplicht in Amsterdam en Diemen in de Handreiking Zorgplicht van het Samenwerkingsverband.

Extra hulp als het nodig is, klein of groot 

Alle scholen moeten basisondersteuning bieden. Bijvoorbeeld hulp voor leerlingen met dyslexie, dyscalculie, lichte gedragsproblematiek of sociaal-emotionele problematiek.

 

Naast deze basisondersteuning is er extra hulp voor leerlingen die dat nodig hebben. Hierbij gaat het vaak om zware gedragsproblematiek, leerproblemen of een combinatie hiervan. Samen met ouders bepalen schoolteams welke extra ondersteuning een kind nodig heeft. We noemen dit een ‘arrangement’. De scholen van Staij vullen de budgetten hiervoor grotendeels zelf in.. Ze hebben daarmee zelf de regie op het arrangeren wanneer er sprake is van een extra ondersteuningsbehoefte. De lijntjes zijn zo korter en daardoor kan de hulp vlotter en beter geregeld worden.

 

De bekostiging van alle ondersteuning komt vanuit het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen. Kijk voor meer informatie op de website van het SWV

Schoolondersteuningsprofiel

Op de site van iedere school is het schoolondersteuningsprofiel (SOP) te vinden. Hierin staat hoe de basis- en extra ondersteuning vorm wordt gegeven. In het SOP komt ook aan de orde waar de grenzen van de ondersteuning op school liggen.

Staij heeft geen afspraken gemaakt over het niveau van extra ondersteuning en de profilering per school. In principe is ieder kind welkom op elke school. We vragen ons wel steeds af:

 • Kan de school het kind geven  wat het nodig heeft? 

 • Blijft het kind zich ontwikkelen? 

 • Gaat het kind met plezier naar school? 

 • Kan de veiligheid worden gegarandeerd? 

Onderwijs beleid
Onderwijs initiatieven
Staij portret Mirjam_bl.png

Meer informatie over het het

passend onderwijsbeleid van Staij?

Neem contact op met

Mirjam Hoedemaker via

mhoedemaker@staij.nl

Ons personeelsbeleid

Fijne banen met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling

We hebben voldoende en goed opgeleide leerkrachten, schooldirecteuren en onderwijsassistenten nodig om onze leerlingen het juiste onderwijs te bieden. Het lerarentekort loopt al een tijdje hard op. Naar verwachting komen we in Amsterdam de komende jaren honderden basisschoolleerkrachten tekort. Veel leerkrachten gaan met pensioen en er komen te weinig afgestudeerden van de pabo’s. Dit tekort heeft onze grootste prioriteit, nu en in de toekomst. Daarom gaan aan een organisatiestructuur werken waarmee we schommelingen in het aanbod van leerkrachten beter kunnen opvangen. 

We blijven werken aan goed werkgeverschap en we zoeken actief de samenwerking met de gemeente Amsterdam die ons helpt  met het aantrekken van leerkrachten. Maar we werken vooral elke dag weer  aan scholen waar onze collega’s graag willen (blijven) werken. 

 

Goed werkgeverschap: aandacht, begeleiding en persoonlijke ontwikkeling 

We vinden het heel belangrijk om een goede werkgever zijn voor bestaande  en nieuwe medewerkers. Alle Staij-scholen zijn opleidingsbasisscholen; het opleiden en begeleiden van (startende) leerkrachten is belangrijk bij het oplossen van het lerarentekort. Ook vinden we het minstens zo belangrijk om onze eigen leerkrachten te behouden. Daar hoort een professionele schoolcultuur bij, waarin collega’s elkaar morele steun en  feedback geven.

We hebben veel aandacht voor begeleiding, ondersteuning, ontwikkeling en professionalisering. Binnen elke school mag en kan eigen beleid vanaf de werkvloer gemaakt worden. We organiseren het onderwijs zo, dat collega’s op een gezonde manier hun werk kunnen doen. We putten elkaar niet uit, omdat we grenzen stellen en op duurzame inzetbaarheid koersen. Daarnaast heeft Staij als werkgever het voordeel dat er verschillende soorten scholen zijn, waardoor er allerlei mogelijkheden zijn om intern te bewegen en door te groeien. Dit willen we nog beter gaan benutten. We willen meebewegen met veranderende persoonlijke omstandigheden of ambities van ons personeel. 

 

Professioneel en motiverend  

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het personeelsbeleid ligt bij de schoolleiders. Zij begeleiden hun teamleden, ontwikkelen lerende organisaties en stimuleren de ontwikkelbaarheid, inzetbaarheid, mobiliteit, vitaliteit en professionele cultuur van de medewerkers. Van de schoolleiders zelf verwacht Staij dat zij werken aan hun eigen professionele gedrag zodat zij optimaal kunnen bijdragen aan de teamontwikkeling en de ambities van de organisatie. Ze worden bij de begeleiding van hun teamleden ondersteund door de beleidsmedewerker P&O van het stafbureau, de bestuurder, de Opleidingsschool en het Coachingshuis en het professionaliseringsteam van het stafbureau.

Personeelsbeleid
Staij portret Joanne_bl.png

Meer informatie over het

personeelsbeleid van Staij?

Neem contact op met

Joanne Gravenberch via

jgravenberch@staij.nl

Ons financieel beleid

Bij ons wordt elke euro zichtbaar gemaakt

Stabiel en verantwoord 

Staij heeft zich ontwikkeld tot een financieel stabiele organisatie met een verantwoord beleid waarbij de risico’s in de organisatie voldoende worden afgedekt. Financiële prestaties worden zorgvuldig gemonitord en risicomanagement is een integraal onderdeel van de jaarlijkse planning- en controlcyclus. Het uitgangspunt van Staij is dat de begroting over een periode van meerdere jaren sluitend is. Zo willen we de financiële risico’s minimaliseren, de continuïteit van de stichting waarborgen en een evenwicht bereiken tussen het behalen van de onderwijsdoelen en de inzet van financiële middelen. In de komende jaren zetten we deze koers door. 

 

Transparantie 

We willen in de toekomst zowel intern als extern nog transparanter zijn. Het moet voor iedereen glashelder zijn hoe het geld door de organisatie stroomt en wat we ermee doen, zowel op schoolniveau als op bovenschools niveau. Daarom organiseert Staij jaarlijks masterclasses voor alle betrokkenen die meer willen begrijpen over onderwijsfinanciering en de manier waarop de besluitvorming en de daaruit voortvloeiende uitgaven bij Staij tot stand komen. 

Principes bij besluitvorming 

Die besluitvorming kent een drietal principes, namelijk:

 1. Geld is bedoeld voor onderwijs,

 2. Financiering volgt behoefte,

 3. We zijn onderling solidair.

 

Het eerste punt betekent dat Staij sober is met overhead en ervoor waakt reserves op te bouwen die niet verklaard worden uit de financiële risico’s die we lopen. Het tweede principe betekent dat we middelen beschikbaar stellen die passen bij het te verwachten aantal leerlingen en daarbij rekening houden met de specifieke omstandigheden van iedere school, bijvoorbeeld met betrekking tot huisvesting. Het derde punt betekent dat we de financiering intern zo organiseren dat we op iedere Staij-school goed onderwijs kunnen realiseren. We willen er voor iedere leerling zijn, ook als er onvoldoende landelijke of lokale onderwijsfinanciering beschikbaar is.

Financieelbeleid
Staij portret Rachel_bl.png

Meer informatie over het

financiëlebeleid van Staij?

Neem contact op met

Rachel van den Noord via

rvdnoord@staij.nl

Ons huisvestingsbeleid

Gebouwen om samen te leren en elkaar te ontmoeten

Onze huisvestingsmedewerkers houden zich bezig met de plannen  voor nieuwe gebouwen, het energiezuiniger maken van bestaande gebouwen en het uitvoeren van meerjarenonderhoudsplannen. Staij heeft 22 schoolgebouwen in bezit, waarin 19 scholen zijn gehuisvest. 

 

Scholen als ontmoetingsplek 

Scholen zijn niet alleen gebouwen waar kinderen leren, maar ook een plek van ontmoeting in de buurt. Ouders treffen elkaar bij het halen en brengen van kinderen, er worden buurtactiviteiten gehouden en schoolpleinen worden na schooltijd gebruikt om te spelen. Bij de bouw en herinrichting van scholen is houden wij hier altijd rekening mee.

Verhuizingen en  nieuwe scholen 

Daltonschool De Kleine Kapitein is afgelopen zomer verhuisd naar het Cruquiusgebied. Montessori Kindcentrum De Schatkaart opent in januari 2022 haar deuren op een tijdelijke locatie. De bouw van het nieuwe pand start in het najaar van 2021 op Centrumeiland (IJburg), een jaar later verwachten we dat het af is. De komende jaren ontwikkelt Staij nieuwe scholen in de gebieden Weespertrekvaart-midden, Sluisbuurt en Strandeiland. 

 

Duurzaamheid 

Staij is bezig met het verduurzamen van haar gebouwen. We proberen zo breed mogelijk te vergroenen door over te stappen op, groene energie, het installeren van zonnepanelen en het vervangen van verlichting.

Huisvestingsbeleid
Staij portret Bas_bl.png

Meer informatie over het

huisvestingsbeleid van Staij?

Neem contact op met

Bas Lacroix via

blacroix@staij.nl

Grondig op zoek naar oplossingen

We doen mee aan wetenschappelijk onderzoek

Onderzoek als basis voor nieuw beleid 

Onderzoek neemt een belangrijke plaats in binnen Staij. We voeren zelf veel onderzoek uit naar aanleiding van thema’s die spelen op de scholen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderzoeken rondom aanvullend onderwijs, schooladviezen en leesbegrip. Hiervoor gebruiken we vaak data uit ons leerlingvolgsysteem of nemen we aanvullende data bij onze leerlingen af. Op basis van de resultaten kunnen we nieuwe beleid ontwikkelen en onze dagelijkse praktijk proberen te verbeteren. Vaak roepen de resultaten weer nieuwe vragen op die we kunnen gebruiken voor vervolgonderzoek.
 

Werkplaats onderwijsonderzoek Amsterdam 

Staij is onderdeel van de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA). Binnen dit samenwerkingsverband voeren scholen en kennisinstellingen sinds 2016 samen onderzoek uit naar thema’s die van belang zijn in een grootstedelijke omgeving. De onderzoeken worden op de scholen uitgevoerd door (bovenschoolse) leerteams, die vaak bestaan uit een leerteamcoördinator, leerkrachten, studenten en onderzoekers. Centrale thema’s zijn diversiteit, onderwijskansen en het opleiden van leerkrachten.

De WOA ontwikkelt onderzoek naar praktijkrelevante kennis, die bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van onderwijs. Op alle samenwerkingsniveaus (regie, uitvoering en kennisdeling) is er sprake van een gelijkwaardige verhouding tussen de partners en zijn zijn op elk niveau vertegenwoordigd. Uitgangspunt daarbij is dat dialoog en eigenaarschap leiden tot betekenisvol praktijkonderzoek en tot betrokkenheid van deelnemers van de werkplaats. 

Voor meer informatie, interessante kennisclips en de opbrengsten van de afgelopen jaren, bezoek daarvoor deze website.
 

Universitaire Pabo van Amsterdam

Sinds de oprichting van de Universitaire Pabo van Amsterdam (UPvA) in 2010 werken we samen met vierdejaars studenten voor hun bachelor scriptie onderzoek doen. Meerdere Staij-scholen schrijven een onderzoeksvoorstel, waarop de studenten kunnen solliciteren. De student voert vervolgens een onderzoek uit op de school, waarbij de volledige cyclus van het onderzoek doen wordt doorlopen. Uiteindelijk levert dit vaak mooie opbrengsten voor de school op!

Onderzoek
Staij_Onderzoek_Organogram.png
Staij portret Niels_bl.png

Meer informatie over

onderzoek bij Staij?

Neem contact op met

Niels de Ruig via

nderuig@staij.nl

bottom of page