top of page

Onze organisatie

Om de organisatie en kwaliteit voor leerlingen en schoolteams zo goed mogelijk te regelen worden zij ondersteund door het stafbureau en de medezeggenschapsraden van de scholen. Tot slot worden zij aangestuurd en gecontroleerd door de bestuurder, de Raad van Toezicht en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Staij_Organogram.png
Staij_beeldmerk groepje_RGB_multicolor reeks 2.png

Het College van Bestuur leidt de stichting en de scholen op basis van  van de statuten en de daarbij horende  vastgestelde regelingen. Dit gebeurt ook op basis van de wettelijke voorschriften en de daarbij vastgestelde regelingen voor de stichting en de onder de stichting vallende scholen. Tot slot wordt hierbij ook  de Code Goed Bestuur van de Primair Onderwijs Raad (PO Raad) in acht genomen.

Het College van Bestuur bestaat uit één bestuurder, de de heer Nils van Heijst.

Stafbureau

De bestuurders en de schooldirecteuren worden ondersteund door een team van  medewerkers, die samen het ‘stafbureau’ vormen. Zij houden zich bezig met kwaliteit, financiën, passend onderwijs, hr en huisvesting. 

 

De Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de stichting en de scholen in het algemeen en op het College van Bestuur in het bijzonder.

De Raad van Toezicht wordt gevormd door: Martine Brands (voorzitter), Martijn Kragten (financiën), Abdou Najib (algemeen lid), Femia Clijnk (algemeen lid) en Liesbeth Verheggen (algemeen lid). 

Betaaldata salarissen 2024

25 januari          23 februari        25 maart

25 april              24 mei               25 juni         

25 juli                23 augustus      25 september

25 oktober        25 november    20 december

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR) bestaande uit ouders en leerkrachten. Ten aanzien van bovenschools beleid is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Zie Wet Medezeggenschap op scholen (WMS 1-1-2017).

Een personeelsgeleding en een oudergeleding vormen samen de GMR. De GMR heeft een Huishoudelijk Reglement GMR, een Reglement GMR en een Medezeggenschapsstatuut.

De GMR wordt gevormd door: Nicoline Dersjant (oudergeleding 8e Montessorischool Zeeburg), Derek-Ian Blok (oudergeleding Daltonschool De Meer), Mark Leutscher (oudergeleding DKC De Kleine Kapitein,  Yamani Moumli (oudergeleding De Kaap), Meike Tros (personeelsgeleding De Kraal), Wieke Heideman (oudergeleding Aldoende), Roulerende leden (ouder -en personeelsgeleding MKC Zeeburgereiland), Marjo Teuling (voorzitter GMR en lid namens de personeelsgeleding van 4e Montessorischool De Pinksterbloem), Ellen de Rooij (personeelsgeleding Montessorischool Steigereiland), Nicky de Veth (personeelsgeleding SBO Het Spectrum), Nikki Terluin (personeelsgeleding MKC De Amstel) en Suze de Wit (personeelsgeleding 5e Montessorischool). 

Vacatures staan open voor: OBS De Dapper, De Indische Buurt school, Laterna Magica, De Bataviaschool, en de Flevoparkschool.

Het College van Bestuur

Vergaderdata GMR

De GMR vergadert zes keer per jaar.
Vergaderdata GMR schooljaar 2023
/2024: 

  • Dinsdag 17 oktober 2023

  • Donderdag 30 november 2023

  • Dinsdag 23 januari 2024

  • Dinsdag 19 maart 2024

  • Donderdag 25 april 2024

  • Dinsdag 25 juni 2024

 

De vergaderingen starten om 19.00 en eindigen om 21.00. De vergaderingen zijn openbaar en vinden meestal  plaats in het stafkantoor van Staij, Cruquiusweg 68-70, 1019 AH Amsterdam. Een vergadering als toehoorder bijwonen kan door u vooraf aan te melden via info@staij.nl.

Kom jij onze GMR versterken?

Directieberaad

De schooldirecteuren en medewerkers van het stafbureau komen geregeld bij elkaar in het directieberaad (DB). Onder voorzitterschap van de bestuurder spreken zij samen over onderwijs en ontwikkelingen. Het directieberaad is beleidsafstemming, voorbereidend en adviserend aan de bestuurder.

Vanuit het directieberaad worden er themagroepen gevormd. De themagroepen hebben een aantal doelen. Allereerst voorbereiden van noodzakelijke besluitvorming. Door het in samenwerking tussen stafmedewerkers en leden van het DB te doen, is eigenaarschap vanaf het begin een leidend principe. Ten tweede bereiden de themagroepen inhoudelijk de vulling van het DB voor. Een aantal voorbeelden van themagroepen: IKC-vorming, lerarentekort, financiën, etc. 

 

Code Goed Bestuur

In 2004 hebben de gezamenlijke organisaties voor bestuur en management, de PO Raad en de onderwijsvakbonden het initiatief genomen om een Code voor Goed Bestuur te ontwikkelen. In deze Code zijn een aantal principes van goed bestuur vastgelegd. De Code is bedoeld om de discussie op gang te brengen tussen bestuur, management en (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad. Daarbij kunnen de algemene principes worden vertaald naar afspraken die passen bij de kenmerken van de scholen en de bestuurlijke cultuur. Deze vertaling vindt bijvoorbeeld plaats in een koersplan. De verhouding tussen het College van Bestuur en de Schooldirecteur is vastgelegd in een managementstatuut.

Meer informatie over de organisatie?

Staij_beeldmerk groepje_RGB_multicolor reeks 2.png
bottom of page