top of page

Passend onderwijs

Alle leerlingen moeten een plek kunnen krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Ons recept: specialisten, netwerken en initiatieven die extra bijdragen aan een juiste plek voor ieder kind.

De Adviseurs Passend Onderwijs (APO)
Aan iedere school van Staij is een APO verbonden. Deze specialist signaleert, adviseert en ondersteunt de Intern Begeleider (IB-er) en directeur bij het passend arrangeren van de ondersteuning die nodig is. De APO is ook binnen de school op systeemniveau adviserend. De APO werkt op maat en heeft een relevant netwerk buiten de school. De APO is vaak actief betrokken bij het aanvragen van de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor leerlingen waarbij een reguliere school niet meer passend is. Dit is de belangrijke schakel tussen de school en het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen. Het team van APO’s zorgt samen met het bestuur dat de doelstellingen rondom passend onderwijs worden gerealiseerd en de visie wordt doorontwikkeld. 


Staij gedragsspecialisten
Staij streeft ernaar het passend onderwijs zoveel als mogelijk met eigen personeel inhoud te geven. Ons eigen ‘specialistenteam’ levert een bijdrage aan het geven van passend onderwijs en het arrangeren binnen de basis- en extra ondersteuning. De specialisten zijn beschikbaar voor alle Staij-scholen. De aanmelding voor de ondersteuning door één van de specialisten verloopt via de IB-er. Klik hier door naar de folder van de Gedragsspecialisten. 

Samenwerking met het speciaal onderwijs
Eén van de scholen van Staij is Speciaal Basisonderwijs Het Spectrum. De kennis en ervaring van deze school kan ook door de reguliere scholen van Staij worden gebruikt als dat nodig is.
Daarnaast werkt Staij samen met de schoolbesturen Orion (SO-cluster 3 en 4) en Viertaal (SO-cluster 2) aan passende ondersteuning in het regulier onderwijs. Onze vaste adviseurs betrekken wij bij de invulling van arrangementen die om specialistische kennis uit het speciaal onderwijs vragen. Soms worden zij ook betrokken bij verwijzingstrajecten.

Netwerken Staij

Binnen Staij werken we met  verschillende  netwerken van specialisten: IB-netwerk, Taal en Lezen, Rekenen en Dyscalculie, Gedrag, Meer- en hoogbegaafdheid en Aandachtsfunctionarissen. Door de krachten te bundelen op deze thema’s vergroten we onze deskundigheid helpen we elkaar om beter te worden in ons werk.


Ouder- en kind Adviseurs
Op iedere school is een Ouder- en Kind Adviseur (OKA) werkzaam. Ouders en kinderen kunnen bij de adviseur terecht voor vragen, advies en tips op het gebied van opvoeden en opgroeien. De OKA op school maakt onderdeel uit van het Ouder Kind Team (OKT) in de wijk. Lees hier meer over de OKT wijkteams. 

 

Topklas 

Staij heeft een eigen aanbod ontwikkeld voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 die liever leren door dingen te doen, te maken en te ervaren: de Topklas. In de Topklas leren de kinderen samenwerken, presenteren en krijgen zij meer praktijkvakken aangeboden. Ook wordt aandacht gegeven aan zelfvertrouwen en mindset.

Alle scholen van Staij kunnen meedoen aan de Topklas. De aanmelding verloopt via de IB-er van de school. 

 

Day a Weekschool 

Staij is één van de Amsterdamse schoolbesturen dat meedoet aan de Day a Weekschool (DWS). De DWS biedt aan meer- en hoogbegaafde leerlingen in de groepen 5 t/m 8 een aangepast onderwijsprogramma aan dat is ontwikkeld in samenwerking met stichting het ABC. Lees hier meer over het aanbod van de DWS.

 

Scholing voor het eigen personeel
Jaarlijks worden er vanuit het schoolbestuur meerdere scholingen, workshops en excursies georganiseerd rond het thema passend onderwijs. Het aanbod wordt bekend gemaakt via de IB-ers.

Staij_personen_RGB_multicolor reeks 2.png
bottom of page